Writing

writing

วีร์วิศเป็นบุคคลที่มีรูปแบบวิถีชีวิตหลากหลาย และมีความสนใจทั้งเชิงกว้างและลึกในศาสตร์และศิลป์หลายแขนง จึงทำให้มีประสบการณ์จากหลายแง่มุม ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะและผลงานเขียนในรูปแบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน บทความเชิงวิเคราะห์ มุมมองต่อการใช้ชีวิต ครอบครัว การเงินและการลงทุน บทสัมภาษณ์ ชีวประวัติบุคคล เรื่อยไปจนถึงบทความด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งบ้าน การจัดสวน ซึ่งนอกจากจะเป็นผลงานที่มาจากพื้นฐานการเป็นสถาปนิก เธอยังเป็นบรรณาธิการและนักเขียนที่ผลิตสื่อให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

line

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หนังสือ / พ้อคเก็ตบุ๊ค / วรรณกรรมเยาวชนประเภทนิทาน 

ผลงานเขียนของ วีร์วิศ หรือ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม <MORE>

line

รวมเรื่องสั้น 

line

เรื่องเล่าจากสวนหลังบ้าน Stories from the backyard

บทความใสๆ ดอกไม้ ใบหญ้า หมา แมว ผีเสื้อ พืชผัก ฯลฯ สารพันความคิดจากสวนหลังบ้าน ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา ฯลฯ มีแต่ท้องฟ้า สายลม แสงแดด (จริงๆนะ)

line

 

MONEY GROWS - เรื่องเงินๆทองๆ การลงทุน

บทความเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินออม การลงทุนส่วนบุคคล การบริหารและวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ Money Grows นิตยสาร ESQUIRE

line

THE ART OF BEING ALONE - ศิลปะการอยู่คนเดียว

ทัศนะต่อชีวิตในการมีความสุขด้วยตัวเอง

line

HOLLOW CLASS - ชนชั้นกลวง

คอลัมน์ชนชั้นกลวง บทความรายสัปดาห์ ตีพิมพ์ในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์

line

EDITOR’S TALKรวมบทบรรณาธิการ

รวมบทบรรณาธิการในนิตยสาร HI-CLASS และนิตยสารต่างๆ ที่เคยเป็นบก.

line

ARCHITALK - สถาปนึก

คอลัมน์เกี่ยวกับสถาปัตย์ บ้าน และเมือง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์

line

THE OLDMAID & THE SEE

คอลัมน์บ่นๆ ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร a day เมื่อครั้งที่ วชิรา รุธิรกนก เป็นบรรณาธิการ

line

CITY WOMAN - นารีเมือง

คอลัมน์เบาสมองเกี่ยวกับมุมมองของผู้หญิง ที่เป็นชนชั้นกลางในสังคมเมือง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารWOMAN PLUS

line

HOME DECOR

ไอเดียเกี่ยวกับบ้าน การตกแต่ง  

บทความเกี่ยวกับแนวทางการดูแลบ้าน การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ด้วยตัวเอง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Supalai@Home

line

GARDEN

การจัดสวน ปลูกต้นไม้ในบ้าน

บทความเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสวน การปลูกต้นไม้ การตกแต่งสวน ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Supalai@Home

line

FLOWER

ดอกเอ๋ย…ดอกไม้  

เรื่องราวน่ารู้สั้นๆ เกี่ยวกับดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่ผู้คนนิยมปลูกและนำมาปักแจกัน ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Supalai@Home

line

HEART & SOUL

เรื่องจิต-วิญญาณ ธรรมะ…ธัมโม  

บทความเกี่ยวกับศาสนาและคติธรรมในการดำรงชีวิต ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Supalai@Home

line

LIFE & FAMILY

ชีวิต ความสัมพันธ์ ครอบครัว  

บทความเกี่ยวกับแนวทางการดูแลชีวิตในครอบครัว การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับคนรอบข้าง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Supalai@Home

line