3. ทำไมคนบางคนถึงมักถูกโลกปฏิเสธหรือมักไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

3.1.1 เคยสงสัยไหมว่า…ทำไมคนบางคนถึงมักถูกโลกปฏิเสธหรือมักไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ??

ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา
บุญ-กรรม อาจจะเกี่ยว แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ เราควรพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และแยกส่วนของเหตุ ออกเป็นประเด็นย่อยให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนี้
line

3.1.1.1 ปัจจัยภายนอก

3.1.1.1.1 ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
3.1.1.1.2 ปัจจัยที่ควบคุมได้
line

3.1.1.2 ปัจจัยภายในตัวเราเอง

3.1.1.2.1 ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
3.1.1.2.1.1 ชาติกำเนิด และสิ่งแวดล้อมในถิ่นกำเนิด
3.1.1.2.1.2 สภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและระดับสติปัญญา
.
3.1.1.2.2 ปัจจัยที่ควบคุมได้ / เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้
3.1.1.2.2.1 ความเชื่อ/ทัศนคติ
3.1.1.2.2.2 สถานภาพ คือสิ่งที่เราเป็น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งที่เราทำ
▪ สถานะทางการศึกษา
▪ สถานะทางเศรษฐกิจ
▪ สถานะทางสังคม
3.1.1.2.2.3 อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม
3.1.1.2.2.4 ภาพลักษณ์ภายนอก
line

3.1.2 ทำไมคนบางคนถึงได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จเสมอ

3.1.2.1 ชาติกำเนิดที่ดี
3.1.2.2 รูปร่างหน้าตาที่ดี
3.1.2.3 บุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.1.2.4 ระดับสติปัญญาที่ดีและมีความรู้ความสามารถ
3.1.2.5 ทัศนคติที่เหมาะสม

You may also like...